Grab 35% off with code SUMMERONTIME

FREE SHIPPING WORLDWIDE FROM 250€

We can produce 126 more items at the moment.

ES projektai

MB „Kaip miške” inovatyvių paslaugų naudojimas diegiant e. komercijos sprendimus.

MB „Kaip miške” įgyvendina projektą, kurio metu siekia integruoti išorinius bei automatizuoti vidinius veiklos procesus. Projekto metu bus optimizuotas veiklos produktyvumas įsidiegiant verslo valdymo procesų ir verslo valdymo sistemos integruotą sprendimą, kuris apimtų skaitmenizuotus e-komercijos sprendimus, užsakymų, klientų, gamybos ir dokumentų valdymą.

Planuojamas projekto rezultatas – sukurti ir įdiegti inovatyvūs skaitmeniniai klientų savitarnos bei elektroninės svetainės sprendimai, kurie bus orientuoti į sklandesnį ir produktyvesnį įmonės paslaugų ir sistemų naudojimą.

Projektas finansuojamas MB „Kaip miške” nuosavomis lėšomis ir Europos regioninės plėtros fondo kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė lėšomis pagal 2014 – 2020 m. Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 E. komercijos modelis COVID-19“. Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skirta 27 981,00 Eur.

 

Projekto pavadinimas – E. komercijos modelio diegimas MB „Kaip miške“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2022.02.24 – 2023.02.25.

Use of innovative services by MB „Kaip miške“ in the implementation of e-commerce solutions

MB „Kaip miške” “ is implementing a project, which aims to integrate external and automate internal business processes. The project will optimize operational productivity by implementing an integrated solution for business management processes and the business management system, which would include digitized e-commerce solutions, order, customer, production and document management.

The planned result of the project is the development and use of innovative digital customer self-service solutions that will focus on smoother and more productive use of services and systems.

The project is financed by the own funds of MB „Kaip miške“ and the European Regional Development Fund as a measure of the European Union response to the COVID-19 pandemic under the 2014-2020 Priority Measure No. 13 of the Union Funds Investment Operational Program 13.1.1-LVPA-K-860 E-Commerce Model COVID-19”. 27 981,00 EUR has been allocated from the European Regional Development Fund for the implementation of the project.

 

Name of the project – Implementation of e-commerce model in MB „Kaip miške“.

Project implementation period – 2022.02.24 – 2023.02.25.